SalveNET

Home / Przeczytaj  / Co to znaczy, że czytasz Słowo Boże – Maciej Szulim || Zasady czytania Biblii

Co to znaczy, że czytasz Słowo Boże – Maciej Szulim || Zasady czytania Biblii

„Pismo Święte nie jest tylko zbiorem prawd wiary. Nie jest tylko zapisem zdarzeń historycznych. Nie jest też narzędziem do wróżenia. Bóg przez Biblię zaprasza nas do relacji, do osobistego spotkania” – mówi Maciej Szulim z Bractwa Słowa Bożego

 

Czym jest Słowo Boże?

 

„Słowo Boże daje możliwość osobistego spotkania z Bogiem – mówi Maciej Szulim. – Benedykt XVI w swojej adhortacji Verbum Domini, do której będę się często odwoływał, mówi o symfonii Słowa, jedynego Słowa wyrażającego się na różne sposoby, o pieśni na wiele głosów. Mamy więc do czynienia najpierw ze Słowem Bożym przy stworzeniu. Bóg stwarza świat, stwarza człowieka i wchodzi z nim w kontakt, w relację. Później mamy do czynienia ze Słowem Bożym w historii narodu wybranego. Z tym, jak Bóg komunikuje się ze swoim ludem, jak komunikuje się z prorokami. To też jest relacja, dialog, który zachodzi w obie strony. Wreszcie w najpełniejszy sposób mamy do czynienia ze Słowem Bożym, kiedy Jezus Chrystus zostaje wcielony, kiedy przychodzi na świat. Tak jak mówi o tym prolog Ewangelii według św. Jana, Słowo odwieczne, Słowo, które było u Boga i było Bogiem, przez które Bóg stworzył świat, Stało się ciałem i zamieszkało między nami. Także w Liście do Hebrajczyków czytamy: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”. Następnie po zmartwychwstaniu Jezusa Słowem Bożym jest przepowiadanie Apostołów, posłusznych poleceniu Jezusa, aby szli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Słowo Boże jest więc przekazywane w żywej tradycji Kościoła. Wreszcie Słowem Bożym nazywane jest też Pismo Święte, Stary i Nowy Testament”.

 

Nie religia księgi a Słowa Bożego

 

„Wszystko to wskazuje na prawdę, że chrześcijanie to nie jest lud księgi, że wiara chrześcijańska nie jest religią księgi, a religią Słowa Bożego. I to nie słowa spisanego i milczącego, ale Słowa wcielonego i żywego. Istnieje także ścisły związek między Jezusem Chrystusem a Pismem Świętym. Zdawali sobie z tego sprawę już najwcześniejsi teologowie, ojcowie Kościoła, tacy jak Orygenes, Święty Hieronim czy wielu innych. Starali się oni zrozumieć i wyjaśnić, czym jest Pismo Święte przez analogię do Jezusa jako Słowa Bożego. Tak jak Jezus, Słowo Boże, Logos przyszło na świat, tak Bóg przeobraża swoje słowa w ciało tekstu. Orygenes uważał, że jest jedno Słowo Boga, które tak jak przyszło do nas we Wcieleniu, tak pozostaje z nami w Piśmie Świętym i w Eucharystii. Także wielu świętych podkreślało naukę Orygenesa o szacunku, jaki należy się Pismu Świętemu. Porównywali ten szacunek do szacunku okazywanego Eucharystii. Św. Hieronim pisze o tym w ten sposób: „Czytamy Pisma Święte, że Ewangelia jest Ciałem Chrystusa. Myślę, że Pisma Święte to Jego nauczanie. A kiedy On mówi: Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego ani pili Jego krwi to chociaż te słowa można rozumieć w odniesieniu do Tajemnicy Eucharystycznej niemniej jednak Ciało Chrystusa i Jego krew są prawdziwie słowem Pisma. Są nauczaniem Bożym. Kiedy obcujemy z tajemnicą eucharystyczną i upada kruszyna, czujemy się zagubieni. Kiedy zaś słuchamy Słowa Bożego i do naszych uszu przenika Słowo Boże oraz Ciało Chrystusa i Jego krew, a my myślimy o czymś innym, na jakie wielkie niebezpieczeństwo się narażamy”.

 

Pismo Święte jako miejsce spotkania z Bogiem

 

„Jezus Chrystus wreszcie okazuje się też być tym kimś, kto spaja ze sobą Stary i Nowy Testament. Biblia jako całość okazuje się świadectwem o Nim i o Jego zbawieniu. Można powiedzieć, że cały Stary i cały Nowy Testament powinien być interpretowany przede wszystkim w kontekście zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa. Dlatego tak często słyszymy w Nowym Testamencie o tym, że w życiu Jezusa, w Jego działaniu wypełniło się pismo. Tak więc to wydarzenie Jezusa i Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie stanowią fundament dla całego życia, jestestwa, racji, bytu Pisma Świętego. Verbum Domini opisuje to w ten sposób, że odwieczne Słowo, które wyraża się w stworzeniu i przemawia w dziejach zbawienia, stało się w Chrystusie człowiekiem zrodzonym z niewiasty. Słowo wyraża się tu przede wszystkim w sposób dyskusyjny, poprzez pojęcia lub reguły. Obcujemy tutaj z osobą samego Jezusa. Jego jedyna i szczególna historia jest ostatecznym słowem, jakie Bóg kieruje do ludzi. I można byłoby zadać pytanie dlaczego ta jedyna i szczególna historia Jezusa jest ostatecznym słowem Boga skierowanym do ludzi? Po co Pismo Święte? Odpowiedź brzmi następująco: Bóg zostawia swojemu Kościołowi Pismo Święte abyśmy mogli, podobnie jak w sakramentach, poznawać jedyne niepowtarzalne słowo Boga w osobie Jezusa i abyśmy mogli dzięki Pismu Świętemu wchodzić z Nim w osobisty kontakt. Jako chrześcijanom nie wystarczy nam, że będziemy po prostu czytać Biblię jak każdą inną książkę. Może ona służyć nam i powinna za narzędzie kontaktu z Bogiem, aby dosłownie stawała się ona Słowem Bożym, miejscem realnego spotkania z Jezusem. To spotkanie bardzo przypomina spotkanie eucharystyczne”.

 

Zobacz więcej: